การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12

Thai Forest Ecological Research Network Conference, T-FERN # 12

9-10 กุมภาพันธ์ 2566
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (UNISERV CMU)

ลงทะเบียน ส่งบทความวิจัย

หัวข้อการนำเสนอ

นิเวศวิทยาเพื่อจัดการป่าไม้ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ระบบนิเวศในเขตเมืองและการจัดการป่าชุมชน

กำหนดการส่งบทความวิจัย

ส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันนี้ - 6 ม.ค. 2566
เปิดรับบทความวิจัย ทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

10-25 ธันวาคม 2565
คณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

25 ธันวาคม 2565
แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้เจ้าของผลงานเพื่อแก้ไข

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

21 ธ.ค. 2565 - 5 ม.ค. 2566
เจ้าของผลงานปรับแก้ตามข้อพิจารณา

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

9 ม.ค. 2566
ประกาศผลทางเว็บไซต์

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

ภายในวันที่ 15 มกราคม 2566
เจ้าของผลงานชำระค่าลงทะเบียน

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

ตั้งแต่วันนี้จนถึง - 31 ม.ค. 2566
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน

ผู้สนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมและชำระค่าลงทะเบียน


ที่มาและความสำคัญ

หลักการและเหตุผล

  ปัจจุบันการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติ การเสื่อมโทรมของระบบนิเวศทั้งด้านโครงสร้างและหน้าที่ เป็นหัวข้อที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกให้ความสำคัญมากในการที่จะดูแลรักษาระบบนิเวศต่าง ๆ ทั่วโลกให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้น การสร้างเครือข่ายวิจัย (research network) และให้ความสำคัญการวิจัยนิเวศวิทยาระยะยาว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเร่งเรียนรู้และทำความเข้าใจถึงปฏิสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในระบบนิเวศ เพื่อประยุกต์ใช้ในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  จึงได้เกิดการรวมตัวกันของกลุ่มนักวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ในหลายหน่วยงานของประเทศไทย จนกระทั่งก่อตั้งเครือข่ายงานวิจัยภายใต้ชื่อ “เครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)”ภายใต้การดำเนินงานของ “ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย (Cooperation Centre of Thai Forest Ecological Research Network)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยที่เกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์งานวิจัยร่วมกัน ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ บทความ ส่งเสริมการฝึกอบรม หรือข้อเสนอแนะต่อสังคม รวมถึงการจัดประชุมสัมมนาวิชาการด้านนิเวศวิทยา นอกจากนี้ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ยังได้มีการจัดตั้ง วารสารวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้เมืองไทย (Thai Forest Ecological Research Journal) เมื่อปี พ.ศ. 2561 เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของบทความทางวิชาการให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น
  ปัจจุบันจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศและมนุษยชาติ ส่งผลให้มนุษย์และสังคมต้องมีการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ จึงจำเป็นต้องยกระดับการศึกษาบทบาทของป่าไม้ ระบบนิเวศ การเกษตร การจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อให้ธรรมชาติมีความสมดุลและสามารถให้บริการทางนิเวศวิทยา (Ecological services) เพื่อให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์อย่างไม่มีสิ้นสุดจนถึงรุ่นลูกหลาน ดังนั้น ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไผ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ จึงดำเนินการจัดประชุมทางวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย ครั้งที่ 12 ภายใต้หัวข้อ “ธรรมชาติ ป่าไม้ และที่ดิน :การปรับตัวและการบรรเทาต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Nature, Forests and Land : Adaptation and mitigation to climate change)” ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยาย (oral presentation) และภาคโปสเตอร์ (poster presentation) เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยา ระหว่างนักวิชาการ นักศึกษา รวมถึงผู้สนในทั่วไป ซึ่งจะส่งผลให้การขยายกลุ่มเครือข่ายฯ และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานภายในเครือข่ายฯ ในด้านการศึกษาวิจัย ตลอดจนการประยุกต์องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาไปใช้เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  • เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการพัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนานิสิต ตลอดจนการบูรณาการภารกิจดังกล่าวเข้าไว้ด้วยกัน พัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ
  • เพื่อส่งเสริมแรงงจูงใจต่อการค้นคว้า วิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านนิเวศวิทยา ทั้งนิเวศวิทยาป่าไม้และสัตว์ป่า เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูระบบนิเวศ การจัดการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรป่าไม้ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • เพื่อส่งเสริมการนำเสนองานวิจัยที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการฟื้นฟูระบบนิเวศ และผลงานการศึกษาวิจัย ตรวจสอบ ติดตามผล รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการศึกษานิเวศวิทยาให้กว้างขวางขึ้น
  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของประเทศในสายงานวิชาการด้านนิเวศวิทยา
  • เพื่อสนับสนุนให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้บริหาร นักวิชาการ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป จากหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ได้แลกเปลี่ยนความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้จากการวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center: UNISERV CMU)

สถานที่จัดงาน

ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (University Academic Service Center: UNISERV CMU)

บริการ

ปิดการส่งบทความวิจัย (Abstract)


146

Registration

54

Abstract

67

Payment

Full Paper