คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการคุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 1 พ.ค. 2567 | : 56
กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ค. 2567 | : 193
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่า) 1 พ.ค. 2567 | : 56
กำหนดการรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคฤดร้อน ปีการศึกษา 2566 3 เม.ย. 2567 | : 526
ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการสมัครรับทุนพัฒนาศักยภาพของสภาคณบดีสาขาเกษตรแห่งประเทศไทย 11 มี.ค. 2567 | : 181
คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื่องแต่งตั้งกรรมการ คุมสอบปลายภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 อัพเดท 5 มี.ค. 2567 | : 254
คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 29 ก.พ. 2567 | : 552
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 22 ก.พ. 2567 | : 421
รับสมัครผู้สนใจขอรับทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 256 12 ก.พ. 2567 | : 211
คำสั่งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รื่องแต่งตั้งกรรมการ คุมสอบกลางภาคการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566 2 ม.ค. 2567 | : 391
รายชื่อผู้มีสิทธ์ได้รับทุนการศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 26 ธ.ค. 2566 | : 309
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (รหัส 660810...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567 18 ธ.ค. 2566 | : 292
การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 13 พ.ย. 2566 | : 1740
กำหนดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 1 พ.ย. 2566 | : 718
ทุนการศึกษามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 27 ต.ค. 2566 | : 409
รับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา "ทุนบุญรอดพัฒนานิสิต นักศึกษา" ประจำปีการศึกษา 2566 19 ต.ค. 2566 | : 646
ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
WEBSITE RELATED

ทุนการศึกษา

รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สัมภาษณ์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 66...ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567 7 พ.ค. 2567 | : 49
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มต่างๆ 2 พ.ค. 2567 | : 128
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (กลุ่มผู้กู้เกินหลักสูตร) 1 พ.ค. 2567 | : 62
กำหนดการกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ผู้กู้รายใหม่) 1 พ.ค. 2567 | : 58
รับสมัครทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รหัส 66... ลงไป) ประจำปีการศึกษา 2567 12 มี.ค. 2567 | : 176
รับสมัครทุนการศึกษาเตรียมความพร้อมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 23 ก.พ. 2567 | : 194
รับสมัครผู้รับทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566 18 ม.ค. 2567 | : 645
ทุนการศึกษามูลนิธิทุนศึกษาสร้างฝัน ประจำปีการศึกษา 2566 3 พ.ย. 2566 | : 493
ดูทุนการศึกษาทั้งหมด

ระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

: 34336 ครั้ง