×
×
หลักเกณฑ์คัดเลือกนศ.


หนังสั้นแนะนำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

   บทเริ่มต้นมุมมองการเรียนรู้ การใช้ชีวิต การเรียนการสอน บนเส้นทางสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มช. เปิดมุมมองใหม่ให้ได้สัมผัสบรรยากาศการใช้ชีวิตการเรียนใน มช. และได้เติบโตอย่าง Smart และ มีความสุข มาร่วมเดินทางไปกับเรา... สัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ มช. ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

หลักสูตรการเรียนการสอน

ศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) วิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 107 หน่วยกิต) วิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาด้านพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้ (Learner Person) 18 วิชาแกน 43
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์สร้านวัตกรรม (Innovative Co-Creator) 6 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 64
กลุ่มด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง (Active Citizen) 6 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15

มีการเรียน-การสอนอะไรบ้าง?

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาหลักสูตรจากวิชาเอกในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ออกมาเป็นสาขาวิชาสัตวศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการผลิตปศุสัตว์และประมง/สัตว์น้ำ และการผลิตนักสัตวศาสตร์เกษตรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer)

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี 2 สาขาวิชาเอกให้เลือกเรียน คือ
  • สาขาวิชาเอกสัตวศาสตร์
  • สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์การประมง


จุดเด่นหลักสูตรสัตวศาสตร์

1. หลักสูตรรองรับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล
2. หลักสูตรรองรับความต้องการของผู้เรียนในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่มีการบูรณาการด้านสัตวศาสตร์และวิทยาศาสตร์การประมง และมีกรอบความคิดที่พัฒนาเป็นมิติ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
3. สอดแทรกเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับการผลิตปศุสัตว์และสัตว์น้ำ แบบ Smart Farming
4. มีฟาร์มทดลองที่ใช้ระบบ Smart Device ให้ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานจริง ถึง 4 ฟาร์ม และยังมีหน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ รวมถึงธุรกิจจำลองให้ได้ฝึกทำธุรกิจ
ฟาร์มสุกร ใช้ระบบการเลี้ยงในโรงเรือนแบบปิด (EVAP : Evaporative Cooling System) เป็นโรงเรือนสุกรพันธุ์ ผลิตลูกสุกรส่งให้เกษตรกร ภายใต้โครงการความร่วมมือกับภาคเอกชน และเป็นฟาร์มต้นแบบรองรับเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้ามาศึกษาดูงาน
ฟาร์มสัตว์ปีก ผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองให้กับเกษตรกรภาคเหนือตอนบนแบบครบวงจร ด้วยระบบโรงเรือนแบบปิด (EVAP : Evaporative Cooling System)
ฟาร์มสัตว์เคี้ยวเอื้อง ประกอบด้วยฟาร์มย่อย คือ ฟาร์มโคเนื้อโคนม ฟาร์มแพะ แกะ กระต่าย และแปลงพืชอาหารสัตว์ ซึ่งฟาร์มโคนมได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม (GAP : Good Agricultural Practice) จากกรมปศุสัตว์
ฟาร์มสัตว์น้ำ มีการวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งปลาบริโภคและปลาสวยงามที่หลากหลาย เช่น การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ในระบบไบโอฟลอค (Biofloc) และการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด ในระบบอควาโปนิกส์ (Aquaponics) เป็นต้น
หน่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์และสัตว์น้ำ เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของภาควิชาฯ เช่น การแปรรูปน้ำนมดิบ แปรรูปเป็นนมพาสเจอร์ไรซ์ โยเกิร์ต สบู่ โลชั่น และการแปรรูปปลา เช่น ปลาแดดเดียว เป็นต้น
ธุรกิจจำลอง ร้าน Mor Milk CMU เป็นธุรกิจจำลองให้นักศึกษาได้มาทดลองการเป็นผู้ประกอบการ (Startup) ทั้งการจำหน่ายเครื่องดื่มและเบเกอรี่ที่ใช้วัตถุดิบหลักจากฟาร์มทดลองของภาควิชาฯ
การเรียนการสอนแบบอัจฉริยะ ห้องเรียนรองรับการเรียนการสอนแบบอัจฉริยะในศตวรรษที่ 21 และยังมีห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนและการวิจัย เช่น ห้องปฏิบัติการอาหารสัตว์ ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเตรียมการวินิจฉัยโรคและจุลพยาธิวิทยาสัตว์
6. มีสถานประกอบการรองรับการฝึกงานหรือปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมดกังวลว่าเรียนไปแล้วต้องฝึกงานที่ไหน
7. หอพักที่มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับการฝึกประสบการณ์ด้านการผลิตปศุสัตว์อัจฉริยะ มี Co - working Space สำหรับเป็นพื้นที่เรียนรู้


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่