×
×
หลักเกณฑ์คัดเลือกนศ.

หลักสูตรการเรียนการสอน

ศึกษาทั่วไป (30 หน่วยกิต) วิชาเฉพาะ (ไม่น้อยกว่า 100 หน่วยกิต) วิชาเลือกเสรี (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)
กลุ่มวิชา หน่วยกิต กลุ่มวิชา หน่วยกิต
กลุ่มวิชาด้านพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้ (Learner Person) 18 วิชาแกน 45
กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์สร้านวัตกรรม (Innovative Co-Creator) 6 วิชาเอก ไม่น้อยกว่า 40
กลุ่มด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข็มแข็ง (Active Citizen) 6 วิชาโท (ถ้ามี) ไม่น้อยกว่า 15
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

  หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรที่เรียนเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ที่นำมาประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาทางการเกษตร เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาทางการเกษตร ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีการเรียนการสอนสอดคล้องกับภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม ครอบคลุมพื้นที่ราบ ที่ดอน และที่สูง


หลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งแยกย่อยออกเป็น 7 วิชาเอกดังต่อไปนี้
  • กีฏวิทยา
  • โรคพืช
  • พืชไร่
  • พืชสวน
  • ปฐพีศาสตร์
  • ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
  • เกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ


แนะนำ 7 วิชาเอกของหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

   เมื่อนักศึกษาขึ้นชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก เพื่อเลือกเรียนเน้นเฉพาะทางตามที่ตนเองสนใจอยากเรียน เพื่อมีทักษะและประสบการณ์ด้านการเกษตรในสาขาต่างๆ ซึ่งไม่ได้เรียนแค่เนื้อหาความรู้ แต่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยและต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพ จิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม และคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของสังคม ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แบ่งแยกย่อยออกเป็น 7 วิชาเอก ได้ดังนี้