การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 ให้กับคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีรับทราบและพิจารณาการรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2568 ต่อไปเอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2566
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 379 ครั้ง