การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการทวนสอบฯ  มีกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร  อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร  และมีกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ สาขาวิชาพืชสวน  และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ เอกสารประกอบ :

Photo : 17 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ค. 2566
เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด : งานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
เปิดอ่าน : 300 ครั้ง