การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี

09.00 - 11.00 น. ผ่าน Zoom

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566: ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้แทนสาขาวิชาโรคพืช และอาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา ผู้แทนสาขาวิชากีฏวิทยา และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ ผู้แทนสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ ผู้แทนสาขาวิชาพืชสวน และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบฯ


เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 13 พ.ค. 2567
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 112 ครั้ง