การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี

09.00 - 12.00 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-12.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์/กรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์ สาขาวิชาพืชไร่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นครินทร์ จี้อาทิตย์ สาขาวิชาพืชสวน และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อังสนา อัครพิศาล สาขาวิชาโรคพืช และอาจารย์ ดร.ตวงพร อุตตโรทัย สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบฯ
เอกสารประกอบ :

Photo : 36 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 พ.ค. 2567
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 163 ครั้ง