การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี

09.00 - 11.00 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-11.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ จากสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร อาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา สาขาวิชากีฏวิทยา และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบฯ


เอกสารประกอบ :

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 8 พ.ค. 2567
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 142 ครั้ง