คณะเกษตร มช. เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับงานบริการการศึกษาและงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

09.00 - 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (คุณแสงดาว  แบนซิเกอร์) และ บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการบริการการศึกษา และพัฒนานักศึกษา จำนวน 14 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานบริการการศึกษา ได้แก่ ระบบสหกิจศึกษาและฝึกงาน ระบบงานทะเบียนการศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบงานทะเบียนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แนวทางการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา และ แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดและการประเมินออนไลน์  โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวปฏิบัติและพัฒนากระบวนการทำงานด้านการบริการการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายพร้อมพัฒนาบุคลาการด้านการบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามกรอบหรือแผนการพัฒนาตนเอง (IDP) ณ ห้องประชุมงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4 ชั้น งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันพฤหัสที่ 25 เมษายน 2567


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2567
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 190 ครั้ง