งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ มาใช้กับการเกษตรเบื้องต้น

08.30 - 16.30 น. ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC Corner)ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียง

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรเลอร์ มาใช้กับการเกษตรเบื้องต้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชา 356190 และ 400190 การฝึกงาน 1 (โครงการเลือก) เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานการประยุกต์ใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาใช้กับการเกษตรเบื้องต้น และ เพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ ไมโครคอนโทรลเลอร์ มาใช้กับการเกษตรในเบื้องต้น  วิทยากรโดย คุณศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณอติพัชร ไชยชมภู นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ซึ่งมีนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 และ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567  เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC Corner)ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :
Download 20240329_143206.mp4

Photo : 16 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 3 เม.ย. 2567
  เผยแพร่โดย : ศักดิ์ชัย พิรักษ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 211 ครั้ง