ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรสาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร ครั้งที่ 1/2567

13.30 - 16.00 น. ผ่าน Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร (หลักสูตรพหุวิทยาการ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2568) ครั้งที่ 1/2567 โดยมีกรรมการร่างหลักสูตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  คณะบริหารธุรกิจ  และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 - 16.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในช่องทางของ Zoom
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 2 ก.พ. 2567
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 297 ครั้ง