การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

13.30 - 14.30 น. ผ่าน Zoom

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30-14.20 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ อาจารย์ ดร.ตวงพร อุตตโรทัย และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ จากสาขาวิชาพืชสวน และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนายสมโภชน์ อริยจักร์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 23 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 465 ครั้ง