การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

09.00 - 11.30 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-11.20 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566: ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ จากสาขาวิชาโรคพืช และอาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา จากสาขาวิชากีฏวิทยา และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล จากสาขาวิชาพืชสวน และอาจารย์ ดร.ตวงพร อุตตโรทัย จากสาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ  และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนายสมโภชน์ อริยจักร์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สารสนเทศและวิทยบริการ ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ
เอกสารประกอบ :

Photo : 30 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 21 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 512 ครั้ง