การประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566

13.30 - 16.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2568 ให้กับคณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรีรับทราบและพิจารณาการรับเข้าศึกษา ในปีการศึกษา 2568 ต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 23 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 พ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 422 ครั้ง