ประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

09.00 - 10.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธาน ในการประชุมคณะกรรมการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์
เอกสารประกอบ :

Photo : 18 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 4 ต.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 546 ครั้ง