Template การเสนอหลักสูตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

13.30 - 15.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ชั้น 1 อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดโครงการ Template การเสนอหลักสูตรตามกฎกระทรวงเกี่ยวกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมวิทยากรจากสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการเขียนบทสรุปผู้บริหารและข้อมูลสำคัญ การเขียน Template 9 หัวข้อ

ในวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ ชั้น 1 อาคารเรียนเดิม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 35 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : อบรมเชิงปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : อลิษา ผาเมืองปัก | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 728 ครั้ง