ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้ประชุมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ     
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ และมีคณาจารย์เข้าร่วมพิจารณาการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ ในวันที่ 25 ธ.ค. 2560


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1840 ครั้ง