นำเสนอผลการฝึกงานนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

07.00 - 07.00 น.

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดให้นักศึกษานำเสนอผลการฝึกงานโครงการฝึกงานแบบเกษตรแบบครบวงจร (กระบวนวิชา 400290) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ โดยมีโครงการให้นักศึกเข้ารับการฝึกงานจำนวนทั้งหมด 18 โครงการ และมีนักศึกษาที่ต้องเข้ารับการฝึกงานทั้งหมด จำนวน 150 คน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่โครงการฝึกงาน เข้าร่วมรับฟังและประเมินกิจกรรมดังกล่าว 


เอกสารประกอบ :

Photo : 26 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 1 ม.ค. 2513
  เผยแพร่โดย : เจตณวัฒน์ ฟูตั๋น | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 2018 ครั้ง