ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 4/2566

13.30 - 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการด้านเกษตรอัจฉริยะและอาหาร หลักสูตรพหุวิทยาการ ครั้งที่ 4/2566 โดยมีกรรมการร่างหลักสูตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 - 15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 13 มิ.ย. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 770 ครั้ง