การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

09.00 - 12.00 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการทวนสอบฯ  มีกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ สีหะนาม หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ สาขาวิชาพืชสวน อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล และอาจารย์ ดร.ยุพา จอมแก้ว สาขาวิชาปฐพีศาสตร์  และมีกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร และอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ  นางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ 
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 10 พ.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1158 ครั้ง