การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

09.00 - 12.00 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ และภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการทวนสอบฯ ภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการทวนสอบฯ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และมีกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา ได้แก่ อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ สาขาวิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ อาจิน สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และนางสาวเจนจิรา ไชยนิน นักจัดการงานทั่วไป เป็นเลขานุการ
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 9 พ.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 740 ครั้ง