การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

13.30 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และมีกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และอาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ อาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา จากสาขาวิชากีฏวิทยา  นางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ และนางสาวทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ นักจัดการงานทั่วไป เป็นเลขานุการ


เอกสารประกอบ :

Photo : 22 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 10 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 831 ครั้ง