การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ

10.00 - 12.00 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ได้แก่ อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ จากสาขาวิชาพืชสวน และอาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล จากสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ ซึ่งมีนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ และนางสาวเจนจิรา ไชยนิน นักจัดการงานทั่วไป เป็นเลขานุการ 

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 761 ครั้ง