การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565:ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ

10.00 - 12.00 น. ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.50-12.00 น. งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565: ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช และกระบวนวิชากลางของคณะ ผ่านทางระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธาน และมีกรรมการทวนสอบประจำสาขาวิชา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ จากสาขาวิชาโรคพืช และอาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา จากสาขาวิชากีฏวิทยา และกรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ซึ่งมีนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมเป็นกรรมการทวนสอบ และนางสาวเจนจิรา ไชยนิน นักจัดการงานทั่วไป เป็นเลขานุการ 


เอกสารประกอบ :

Photo : 15 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2566
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 707 ครั้ง