ต้อนรับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน

13.30 - 14.00 น. ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้การต้อนรับสภาเกษตรกรจังหวัดลำพูน ในโอกาสขอเข้าพบเพื่อหารือการขยายเวลาในการดำเนินโครงการรับนักเรียนจากสภาเกษตรกรแห่งชาติตามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ สำนักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 4 ต.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1290 ครั้ง