นักเรียนและครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โครงการสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ครั้งที่ 1

09.00 - 15.00 น. สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและครูจาก "ชุมนุม ทักษะวิชาชีพ เกษตรและการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร" โรงเรียนวารีเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมแนะนำหลักสูตรและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) โครงการสนับสนุนกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ สถานีวิจัยระบบทรัพยากรเกษตร ศูนย์วิจัย สาธิตและฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ และ ผศ.ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเกษตรศาสตร์ โดยนักเรียนและครูร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) ระบบการผลิตผักปลอดสารพิษแบบครบวงจร และกิจกรรมแนะนำภาควิชาในวันดังกล่าว
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การศึกษาดูงาน
วันที่เผยแพร่ : 15 ส.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1247 ครั้ง