การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565

08.00 - 12.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 6408...) ที่จะเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกในช่วงกลางภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอก รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ของแต่ละสาขาวิชาเอกได้อย่างถูกต้องชัดเจนก่อนการตัดสินใจเลือกเข้าสังกัดสาขาวิชาเอกของตนเอง 

ในการนี้ มีผู้แทนสาขาวิชาได้ให้เกียรติมาให้ความรู้แก่นักศึกษา จำนวน 8 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชากีฏวิทยา
2. สาขาวิชาโรคพืช
3. สาขาวิชาพืชไร่
4. สาขาวิชาพืชสวน
5. สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
6. สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
7. สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
8. สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก จำนวน 111 คน


เอกสารประกอบ :

Photo : 44 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 6 ส.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1345 ครั้ง