โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบขอเปิด/ ปรับปรุงกระบวนวิชา (มคอ.3-4)

09.00 - 11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบขอเปิด/ ปรับปรุงกระบวนวิชา (มคอ.3-4) วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยากรโดย คุณศักดิ์ชัย พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และคุณเจนจิรา ไชยนิน นักจัดการงานทั่วไป ประจำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ สุทธิประพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติกล่าวเปิดโครงการ และคุณแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างาน งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมตอบข้อซัก-ถาม


เอกสารประกอบ :

Photo : 13 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1519 ครั้ง