การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

13.30 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช หลำแสงกุล กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร อาจารย์ ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาพืชไร่  และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยมีกระบวนวิชาทวนสอบฯ จำนวน 9 กระบวนวิชา เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 20 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 25 เม.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 818 ครั้ง