การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

13.30 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล หัวหน้าภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช/กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาโรคพืช และอาจารย์ ดร.กรวัฒน์ อรรถโสภา กรรมการทวนสอบของสาขาวิชากีฏวิทยา อาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์ และอาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร  ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โดยมีกระบวนวิชาทวนสอบฯ จำนวน 8 กระบวนวิชา เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 22 เม.ย. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 924 ครั้ง