ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 4/2565

13.30 - 16.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 4/2565 โดยมีกรรมการร่างหลักสูตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ร่วมกับ ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำกระบวนวิชาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 16 มี.ค. 2565
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 793 ครั้ง