การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13.00 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง กรรมการทวนสอบสาขาวิชากีฏวิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล กรรมการทวนสอบสาขาวิชาโรคพืช อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ และอาจารย์ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ กรรมการทวนสอบจากสาขาวิชาอื่น และนางแสงดาว แบนซิเกอร์ หัวหน้างานบริการการศึกษาฯ ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช โดยมีกระบวนวิชาทวนสอบฯ จำนวน 7 กระบวนวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 23 ธ.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1326 ครั้ง