การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13.00 - 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นประธานกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ อาจารย์ ดร.สุกิจ กันจินะ และอาจารย์ ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ โดยมีกระบวนวิชาทวนสอบฯ จำนวน 7 กระบวนวิชา เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom


เอกสารประกอบ :

Photo : 3 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 14 ธ.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 909 ครั้ง