การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

09.00 - 12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการทวนสอบฯ ร่วมก้บ อาจารย์ ดร.ภารดี ธรรมาภิชัย กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาพืชไร่ อาจารย์ ดร.นครินทร์ จี้อาทิตย์ กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาพืชสวน และอาจารย์ ดร.เทวินทร์ แก้วเมืองมูล กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาปฐพีศาสตร์  และรองศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ โดยมีกระบวนวิชาทวนสอบฯ จำนวน 15 กระบวนวิชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom
เอกสารประกอบ :

Photo : 24 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 16 ธ.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1023 ครั้ง