การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

13.00 - 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นประธานกรรมการทวนสอบฯ ร่วมกับ อาจารย์ ดร.ปณิดา กาจีนะ กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสิริ สืบพงษ์สังข์ และอาจารย์ ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาอื่น ดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ระดับกระบวนวิชา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของภาควิชาเกษตรที่สูงและทรัพยากรธรรมชาติ: สาขาวิชาทรัพยากรป่าไม้และวนเกษตร และกระบวนวิชากลางของคณะ โดยมีกระบวนวิชาทวนสอบฯ จำนวน 5 กระบวนวิชา เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม Zoom
เอกสารประกอบ :

Photo : 12 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1005 ครั้ง