ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2564

13.00 - 14.30 น. ผ่านระบบ Zoom

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 3/2564 โดยมีกรรมการร่างหลักสูตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ หัวหน้าภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ และอาจารย์ประจำภาควิชาฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับกระบวนวิชาของหลักสูตรสาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 


เอกสารประกอบ :

Photo : 9 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 24 พ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1240 ครั้ง