กิจกรรม CMU Open House Online 2021 หัวข้อ “ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับ กลุ่มสาขาวิชาวิทย์-เทคโน”

13.00 - 14.00 น. ณ เวทีกลาง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) ร่วมกับระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom และ Facebook Live 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรม CMU Open House Online 2021 หัวข้อ “ถามมาตอบไป เลือกคณะที่ใช่ กับ กลุ่มสาขาวิชาวิทย์-เทคโน” พร้อมด้วยนางสาวศิริขวัญ ใจสม รักษาการแทนหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ร่วมตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร การรับเข้าศึกษาต่อ และข้อมูลอื่น ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ เวทีกลาง สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) โดยมีการถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom และ Facebook Live


เอกสารประกอบ :

Photo : 8 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ไชยนิน | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 931 ครั้ง