ประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564

13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 2/2564 โดยมีกรรมการร่างหลักสูตรฯ ของคณะเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom 
เอกสารประกอบ :

Photo : 6 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 12 พ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1051 ครั้ง