กิจกรรมการบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ เรื่อง “Inspiration & Let's Speak English” ฝึกงาน 1 กระบวนวิชา 400190 ประจำปีการศึกษา 2564

13.00 - 15.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษภาษาอังกฤษ  เรื่อง “Inspiration & Let's Speak English” โดยเชิญ นางสาวสุวคนธ์  อินป้อง  (ครูเลดี้เก๋เก๋) มาป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกงาน  1 (กระบวนวิชา 400190) ประจำปีการศึกษา 2564  และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร กล่าวขอบคุณ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร  ในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564  เวลา 13.00 - 15.00 น.  ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ผ่านระบบ ZOOM


เอกสารประกอบ :

Photo : 7 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 19 ก.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : ธีรนุช ภัทรกุล | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1240 ครั้ง