การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564

08.00 - 12.00 น. รูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ และประกันคุณภาพหลักสูตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 63081...) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอก เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา จำนวน 180 คน โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 38 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 25 ส.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1425 ครั้ง