ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

12.30 - 14.00 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธี ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ได้บรรยายแนวทาง กฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และนายศักดิ์ชัย  พิรักษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ แนะนำระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบวิทยานิพนธ์ โดยมี นางสาวเจนจิรา  ไชยนิน เป็นผู้ดำเนินรายการผ่านทาง Zoom Video Conference เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2564  เวลา 12.30 – 14.00 น.


เอกสารประกอบ :

Photo : 10 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1251 ครั้ง