ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

09.30 - 11.30 น. ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านโปรแกรมออนไลน์ ZOOM และเพจเฟซบุค เกษตร มช.64 
กิจกรรมประกอบด้วย
1.การบรรยายแนะนำโครงสร้างหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์  แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
2.การบรรยายเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน  ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร
3.การบรรยายเกี่ยวกับสวัสดิการทุนการศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กิจกรรมและวินัยนักศึกษา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  ปัญญาทอง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
นอกจากนี้ยังมีการแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงระบบสารสนเทศด้านนักศึกษาจากบุคลากรงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอีกด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 11 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : พัฒนานักศึกษา
วันที่เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2564
  เผยแพร่โดย : เอกรัตน์ คงยอด | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1290 ครั้ง