คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

09.00 - 15.30 น. โรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรม อบรมให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมวิทยา จังหวัดลำปาง ในหัวข้อ “การเรียนรู้เกษตรยุคใหม่ตามแนวทางศาสตร์พระราชา”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล เป็นวิทยากรบรรยาย และ กิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร การรับนักเรียน TCAS 64 ทุนการศึกษา และสวัสดิการนักศึกษา ในรูปแบบเสวนาถาม - ตอบ นำโดย อาจารย์ ดร.ฟ้าไพลิน ไชยวรรณ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพหลักสูตร รักษาการแทนหัวหน้างานงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ ร่วมพูดคุยและตอบคำถาม โดยมีนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และชมรมสันทนาการร่วมจัดกิจกรรมสันทนาการ เล่นเกมแจกของรางวัลให้แก่นักเรียนในวันดังกล่าวด้วย


เอกสารประกอบ :

Photo : 19 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การเรียนการสอน
วันที่เผยแพร่ : 8 มี.ค. 2564
  เผยแพร่โดย : ศิริขวัญ ใจสม | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1538 ครั้ง