การพิจารณาตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020

08.30 - 17.30 น. ห้องประชุมดำรง ติยวลีย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     คณะกรรมการได้พิจารณาตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์เกษตร Smart Aggie Project 2020 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom รายนามคณะกรรมการดังนี้ 1.ผศ.ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ 2.ผศ.ดร.อรอุมา เรืองวงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3. คุณศิโรจน์ ศรีสรากรณ์ นักวิชาการงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนชนบทฯ (สวทช.) และ 4. อาจารย์สุรเดช พหลโยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา (สสวท.) โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานที่ชนะเลิศ 3 อันดับ จากทั้งหมด 16 โครงงาน ทั้งนี้ โครงงานที่ชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 5000 บาท และได้รับการพิจารณาทุนเรียนฟรีตลอดหลักสูตร ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 3000 บาท และ ชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนสนับสนุน จำนวน 2000 บาทตามลำดับ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 - 17.30 น. 


เอกสารประกอบ :

Photo : 5 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 21 ธ.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1224 ครั้ง