การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร

10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจรองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการ การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ชั้น 3 ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 


เอกสารประกอบ :

Photo : 14 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 15 ธ.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1133 ครั้ง