การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563

13.30 - 17.30 น. ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษาประจำคณะเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563 ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 - 17.30 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พัฒนาคุณภาพนักศึกษาและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : การประชุม
วันที่เผยแพร่ : 15 ต.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : สุทธิณี อินถา | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1380 ครั้ง