การบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอกและการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สาขาวิชา ประจำปีการศึกษา 2563

08.00 - 16.00 น. ณ ห้อง AB5-401, 402, 403 และ 456 และบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิลันธนา ฐาปนพงษ์วรกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดกิจกรรมการบรรยายแนะนำสาขาวิชาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดย งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ ห้อง AB5-401, 402, 403 และ 456  และบริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 (รหัส 620810...) ที่ยังไม่สังกัดสาขาวิชาเอกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะนำสาขาวิชาจากคณาจารย์แต่ละสาขาวิชา เยี่ยมชมบูธสาขาวิชาและกิจกรรมประจำบูธ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษารับทราบข้อมูลและหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะเกษตรศาสตร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกสาขาวิชาเอกต่อไป


เอกสารประกอบ :

Photo : 27 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 23 ส.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : พนิตา ศิริเกษร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1676 ครั้ง