ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

13.00 - 14.00 น. ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ได้ให้โอวาทและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ แย้มหมื่นอาจ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการบัณฑิตศึกษา ได้บรรยายถึงแนวทางกฏ ระเบียบ ข้อบังคับ และการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และนายศักดิ์ชัย  พิรักษ์ แนะนำระบบจัดการหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ โดยมีนางสาวเจนจิรา  ไชยนิน เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมสุขุม  อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านทาง Zoom Video Conference เมื่อวันที่  3 กรกฎาคม  2563 เวลา 13.00 – 14.00 น.


เอกสารประกอบ :

Photo : 4 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 9 ก.ค. 2563
  เผยแพร่โดย : เจนจิรา ใจตาบุตร | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1644 ครั้ง