กิจกรรมคลินิกหลักสูตรสัญจร ประจำปี 2563

09.00 - 12.00 น. คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผศ.ดร.จิรวรรณ กิจชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาหลักสูตร เป็นประธานการเปิดกิจกรรมคลินิกหลักสูตรสัญจร  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัจฉราพร ศรีภูษณาพรรณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชา และเจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในภาคเช้า ณ ห้องประชุมบุญญวาส ลำเพาพงศ์ และการปฏิบัติการ (Workshop) ในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุมสุขุม อัศเวศน์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ได้จัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนวิชาการพัฒนาหลักสูตรให้ถูกต้องและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามแนวทาง Outcome-based Eductaion (OBE) เพื่อให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะที่จำเป็นในด้านต่าง ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

 


เอกสารประกอบ :

Photo : 40 รูป
กลุ่มข่าว : กิจกรรม | ประเภท : ประชุมปฏิบัติการ
วันที่เผยแพร่ : 6 ก.พ. 2563
  เผยแพร่โดย : ทิพย์วิมล ระพินทร์วงศ์ | หน่วยงานที่จัด :
Notice (8): Undefined index:  name_full_th [APP\View\Webs\info_activity_detail.ctp, line 129]
เปิดอ่าน : 1797 ครั้ง